Rs. 7,500 Wed, Aug 1st 2018 at Quetta Rs. 25,000 Wed, Aug 1st 2018 at Rawalpindi Admin prince adnan 03004221795 Prizebond Schedule 2018 Available
User Homepage Formula
Zahid Bukhari
195 Days ago

aslam o alikum
admin sahab 
And tamam visiter ko 
baba zahidbukhari ka
piyar bhara salam
ap tamam doston ki khedmat ke liye
FAST LINK KI 
ek choti si roteen
roteen fast-9458 se starat
jab bhi open 0 lage us ka home lena hai

94x233--21902--F-96-pas
96x233--22368--F-63-pas
63x233--14679--F-18-pas
18x233--4194---F-24-pas
24x233--5592---F-21-pas
21x233--4893---F-38-pas
38x233--8854---F-??-wite

prizebond-750
city Lahoor
new Link
444444
55555555
8888888888
geft roteen

Fast ke srif 2-akre aur 4-tandoly 
fees-5500
game ki garnti ho gi
baba zahidbukhari
cont--03003711667

Zahid Bukhari
195 Days ago

aslam o alikum
admin sahab 
And tamam visiter ko 
baba zahidbukhari ka
piyar bhara salam
ap tamam doston ki khedmat ke liye
ek choti si roteen
roteen fast-9400 se starat

940x???x=(-56-06-66-)-F-06-pas

065x???x=(-12-43-74-)-F-12-pas

122x???x=(-22-24-79-)-F-79-pas

791x???x=(-98-18-13-)-F-18-pas

184x???x=(-20-03-70-)-F-94-pas

945x???x=(-28-38-88-)-F-38-pas

389x???x=(-??-??-??)-F-??-wite

Fast ke srif 3-akre aur 6-tandoly 
fees-5500
game ki garnti ho gi
baba zahidbukhari
cont--03003711667

Zahid Bukhari
202 Days ago

aslam o alikum
admin sahab 
And tamam visiter ko 
baba zahidbukhari ka
piyar bhara salam
ap tamam doston ki khedmat ke liye
FAST LINK KI 
ek choti si roteen
15000-to-15000
roteen fast-9973 se starat
jab bhi open 0 lage us ka home lena hai
99x9449x-jazar-96(7187)15--F-48-pas
48x9449x-jazar-67(3462)69--F-94-pas
94x9449x-jazar-94(2446)81--F-06-pas
56x9449x-jazar-72(7422)84--F-12-pas
12x9449x-jazar-33(6731)34--F-79-pas
79x9449x-jazar-86(3985)53--F-18-pas
18x9449x-jazar-41(2409)99--F-94-pas
94x9449x-jazar-94(2446)81--F-??-wite

prizebond-15000
city muzafrabad
new Link
222222222
4444444444
66666666666
geft roteen

Fast ke srif 2-akre aur 4-tandoly 
fees-5500
game ki garnti ho gi
baba zahidbukhari
cont--03003711667

Top

 
All Right Reserved by: Prize Bond Guru
Powerd By: Ch Munir